Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

zePASS is zich sterk bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt bij het surfen op onze website en de aankoop en verkoop van tickets daarop en wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens en de naleving van de toepasselijke regelgeving heel belangrijk.

Het bezoeken en gebruiken van onze website brengt mee dat u ons beleid voor bescherming van persoonsgegevens accepteert. Wij nodigen u daarom uit kennis te nemen van alle hieronder vermelde informatie die u in staat stelt om met kennis van zaken te beslissen: de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren en aan welke ontvangers bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt, evenals welke rechten u heeft met betrekking tot de aan u toebehorende gegevens.

Definities

“persoonsgegevens”: elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen: “betrokkene”); als een “identificeerbare natuurlijke persoon” wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name door middel van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, lokalisatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer specifieke elementen die bij zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit horen;

“verwerking”: elke handeling of elk geheel aan handelingen al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, toegepast op persoonsgegevens of verzamelingen van persoonsgegevens, zoals verzamelen, opslaan, rangschikken, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, verzenden, verstrekken of elke andere vorm van terbeschikkingstelling, benaderen, of koppelen, beperken, wissen of vernietigen;

“verwerkingsverantwoordelijke”: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, dienst of andere instantie die alleen of gezamenlijk met anderen de doeleinden van en de middelen voor de verwerking bepaalt; wanneer de doeleinden en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door het recht van de Europese Unie of van een lidstaat, kan de verwerkingsverantwoordelijke worden aangewezen of kunnen er specifieke criteria voor zijn aanwijzing zijn vastgelegd in het Unierecht of het recht van een lidstaat;

“verwerker”: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die persoonsgegevens verwerkt voor de verwerkingsverantwoordelijke;

“ontvanger”: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die persoonsgegevens ontvangt, ongeacht of dit een derde betreft; overheidsinstanties die echter mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzondere onderzoeksopdracht, in overeenstemming met het Unierecht of het recht van een lidstaat, worden niet beschouwd als ontvangers; de verwerking van deze gegevens door de overheidsinstanties in kwestie voldoet aan de toepasselijke regels op het gebied van gegevensbescherming, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking;

“derde”: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of instantie buiten de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag staan van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken;

“toestemming” van de betrokkene, elke vrije, specifieke, duidelijke en eenduidige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke actieve handeling aanvaardt dat persoonsgegevens van hem/haar verwerkt worden;

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking? Elke verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap DIGITICK SA, handelsregister Parijs 453 942 948, gevestigd te 12 rue de Penthièvre, Parijs (8e) (Frankrijk). Om die reden hebben wij de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld op de website www.zepass.com aangemeld bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit, de CNIL, onder nummer 1256034.

DIGITICK heeft een functionaris gegevensbescherming (DPO) benoemd, waarvan de contactgegevens hierna vermeld zijn: dpo@zepass.com.

Welke persoonsgegevens worden verzameld? De gegevens die wij verzamelen kunnen persoonsgegevens omvatten waarmee wij u kunnen identificeren of identificeerbaar kunnen maken (telefoonnummer, e-mail, naam, voornaam, geboortedatum en uw volledige postadres, indien van toepassing), evenals gegevens die uitsluitend voor statistische doeleinden worden verzameld.

Alle gegevens waarmee u instemt om direct aan ons door te geven zijn verplicht voor het beheer van de transacties en worden tijdens het aankoopproces of het aanmaken van een account gemarkeerd met een sterretje. Wij kunnen u ook verzoeken om een bewijs van uw bankrekening te sturen om de terugbetaling te kunnen regelen.

Wij verzamelen en analyseren indirect ook andere informatie, zoals uw IP-adres (internetprotocol), de verbindings- en browsegegevens (bijvoorbeeld: type en versie van uw browser, uw besturingssysteem), ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, gebruikt e-mailadres en telefoonnummers voor contacten met onze klantenservice, de historie van uw orders, het volledige URL-traject naar, via en vanaf onze website.

Tijdens bepaalde bezoeken bestaat de mogelijkheid dat wij softwaretools zoals JavaScript gebruiken voor het meten en verzamelen van informatie over de sessie, met name de responstijd van een pagina, storingen tijdens het downloaden, de duur van de bezoeken aan bepaalde pagina's en gegevens over de interacties op een pagina.

Waarvoor dienen de persoonsgegevens?

Beheer van uw transacties

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens dienen op de eerste plaats voor het beheer van uw transacties, afhankelijk van of u onze website gebruikt voor het verkopen of kopen van tickets: opstellen en modereren van een advertentie, opstellen en modereren van vragen/antwoorden over een advertentie, levering van tickets, verwerking van betalingen en terugbetalingen, facturering, verzending van e-mailbevestigingen van orders, aftersalesservice en bemiddeling.

Fraudebestrijding

Wij willen graag aan onze gebruikers een hoogwaardige dienstverlening van derden bieden waarop zij volledig kunnen vertrouwen. Dit kan voor ons reden zijn om de persoonsgegevens die wij verzamelen bij de verkoop van (een) ticket(s) op onze website te gebruiken om het frauderisico te bepalen van elke order en kopers te waarschuwen voor eventuele frauduleuze ticketverkopen.

Wij kunnen overgaan tot het treffen van extra maatregelen ter beveiliging van de transacties, met name door het opvragen van bewijsstukken met persoonsgegevens, als de resultaten van toezichts- en controlehandelingen hierom vragen.

Wij wijzen erop dat de transactie wordt opgeschort tijdens de controles en dat deze zelfs geannuleerd kan worden als de betrouwbaarheid van de transactie na de door onze experts uitgevoerde analyse niet gegarandeerd kan worden. Daarna zullen alle gegevens die u aan onze expertiseafdeling heeft verstrekt systematisch worden gewist.

De order kan ook geannuleerd worden bij frauduleus gebruik van een betaalmiddel. Uw persoonsgegevens worden dan eveneens gebruikt om u daarover te waarschuwen.

Verzending van nieuwsbrieven

Bij het aanmaken van uw klantaccount op onze website en op elk moment door te klikken op de daarvoor bestemde link bieden wij u de mogelijkheid om u per e-mail op de hoogte te houden van ons laatste nieuws en onze tips, maar ook die van onze partners en/of organisatoren. Om daarvoor toestemming te geven, hoeft u alleen maar het/de daarvoor bestemde vakje(s) aan het eind van het formulier aan te vinken.

Wanneer u al klant bent van onze website kunnen wij u op grond van artikel L.34-5 van de Code des postes et des communications électroniques (Franse wet inzake de post en elektronische communicatie) per e-mail informatie sturen over evenementen en diensten die vergelijkbaar zijn met uw eerdere aankopen bij ons.

U kunt bezwaar maken tegen al deze berichten door het acceptatievakje niet aan te vinken bij het aanmaken van uw account en daarna door u af te melden voor onze database door middel van de link die onderaan al onze berichten staat.

Beheer van meldingen

Wij bieden u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van uw favoriete artiesten, zalen, evenementen of treinreizen en een e-mail te ontvangen bij elke nieuwe aangekondigde datum op onze website. Daarvoor hoeft u alleen maar uw e-mailadres op te geven in het daarvoor bestemde gedeelte op alle formulieren die aan uw zoekcriteria voldoen.

Via uw klantaccount kunt u daarna uw meldingen beheren en deze eventueel verwijderen.

Onderhoud van het platform

In geval van storingen op onze website kunnen onze technische medewerkers op basis van de loggegevens de oorzaak van het gebrek achterhalen en de nodige correcties aanbrengen.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden? Op de eerste plaats kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan uw verkoper voor het uitvoeren van uw transacties, wanneer u verzoekt om toezending van het ticket per e-mail of post. De verkoper is dan volledig verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens.

Om de in dit document beschreven doeleinden te kunnen waarborgen, delen wij, uitsluitend voor dat doeleinde, ook bepaalde persoonsgegevens met technische dienstverleners waarmee wij contractueel verbonden zijn en die strikte verplichtingen zijn aangegaan over naleving van de toepasselijke regelgeving en beveiliging.

Onze website en ons platform worden gehost op servers die ter beschikking zijn gesteld door de firma JAGUAR die geen enkele toegang heeft tot uw gegevens.

Voor het beheren van de incasso's op de website maken wij gebruik van de betaaloplossing die wordt aangeboden door de firma PAYBOX. Onze bank, BNP Paribas, die uw betalingen ontvangt en overboekingen uitvoert, heeft eveneens toegang tot uw bankgegevens.

Doorgifte naar buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Unie of daarnaar doorgegeven.

Worden persoonsgegevens beschermd? Wij hebben de noodzakelijke fysieke, logische en organisatorische beschermingsmaatregelen getroffen om uw gegevens veilig te houden tijdens het verzamelen, verwerken en doorgeven daarvan. Daarnaast hebben wij bij onze medewerkers bewustzijn gekweekt en hen opgeleid, zijn zij gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht en hebben wij een streng intern veiligheidsbeleid ingevoerd.

Overigens zijn al onze dienstverleners en verwerkers gebonden aan strenge overeenkomsten en handvesten voor gebruik en sub-verwerking van gegevens waardoor wij kunnen waarborgen dat de aan hen toevertrouwde verwerking voldoet aan de nalevingseisen die wij aan hen opleggen.

Bovendien beschermen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens tijdens de doorgifte daarvan door middel van de software Secure Sockets Layer (SSL) die de door u ingevoerde gegevens versleutelt voordat ze aan ons worden verzonden, met name uw creditcardgegevens.

U blijft echter zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord en mag dit aan niemand geven. Als u een computer deelt, moet u ook na elk gebruik uitloggen.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat het doel waarvoor ze verzameld zijn bereikt is, onder voorbehoud van onze wettelijke bewaarplicht om ons in staat te stellen om onze activiteiten aan te tonen in geval van controle.

Overeenkomstig de wetgeving gebruiken wij gegevens waarmee buiten een order contact met u kan worden opgenomen slechts 3 jaar. Deze termijn begint te lopen bij het verzamelen van de gegevens of na uw laatste contact (bijvoorbeeld een vraag aan onze klantenservice, klikken op een link in een e-mail die u ons heeft gestuurd of een bevestigend antwoord als wij u benaderen met de vraag of u nieuws van ons wilt blijven ontvangen). Na deze periode worden uw gegevens verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd overeenkomstig onze wettelijke bewaarverplichtingen.

Welke rechten heeft u?

Overeenkomstig de wet Informatique et libertés (Franse wet bescherming persoonsgegevens) van 6 januari 1978 heeft u recht op inzage in en rectificatie van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt eveneens om gegronde redenen bezwaar maken tegen verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met: dpo@zepass.com of met: SOCIETE DIGITICK – Service juridique (juridische afdeling): 35 Quai du Lazaret, 13002 Marseille (Frankrijk)

Overeenkomstig de geldende wetgeving moet de brief ondertekend zijn en moet daarbij een kopie worden meegestuurd van een identiteitsbewijs waarop uw handtekening staat en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Deze worden door Digitick bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn. Voor een zorgvuldige afhandeling van uw verzoek vragen wij u ook precies aan te geven op welke verwerkingen en/of gegevens uw verzoek betrekking heeft.

Wij zullen binnen uiterlijk een maand reageren op uw verzoek of binnen twee maanden als de complexiteit van het verzoek of het aantal ingediende verzoeken dat noodzakelijk maakt, onder voorbehoud dat uw verzoek niet kennelijk ongegrond of onrechtmatig is.

Daarnaast herinneren wij u eraan dat u het recht heeft te verzoeken om opname op de lijst met bezwaar tegen telefonische benadering, Bloctel, die in het kader van delegatie van overheidsdiensten wordt beheerd door de firma OPPOSETEL.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL, de autoriteit die bevoegd is op het Franse grondgebied, online op de website www.cnil.fr of schriftelijk aan 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75 334 Paris Cedex 07 (Frankrijk).

Is de website bestemd voor minderjarigen?

Tickets voor evenementen en voorstellingen die bestemd zijn voor minderjarigen moeten worden gekocht door meerderjarige personen die hun eigen persoonsgegevens moeten opgeven. Het gebruik van de website door een minderjarige moet derhalve verplicht gebeuren met actieve deelname van een ouder of voogd.

En cookies?

Een cookie is een klein computerbestand, een tracker, dat geplaatst en gelezen wordt bij bijvoorbeeld het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, installatie of gebruik van software of een mobiele applicatie, ongeacht het gebruikte type apparaat.

Sessiecookies

Er bestaan verschillende types cookies, afhankelijk van de bewaartermijn en het doel ervan. Deze meeste cookies die wij gebruiken worden automatisch van uw harde schijf verwijderd wanneer u uw browser sluit. Sessiecookies dienen bijvoorbeeld om de winkelwagen-functie op meerdere pagina's aan u aan te bieden en u ingelogd te laten blijven op uw klantaccount.

Functionele cookies

Om u te kunnen herkennen en uw voorkeuren te onthouden, onze website prettiger, efficiënter en veiliger te maken, ons aanbod zo goed mogelijk aan te passen en u zo comfortabel mogelijk te laten surfen op onze website, gebruiken wij ook tijdelijke functionele cookies die op uw harde schijf worden opgeslagen en na een bepaalde periode vanzelf worden gewist.

Prestatie- en statistische cookies

Daarnaast gebruiken wij prestatie- en statistische cookies die gegevens verzamelen over het gebruik van onze website, met name via Google Analytics. Deze cookies stellen ons in staat om de website continu te verbeteren.

Welke gegevens worden opgeslagen in cookies?

In de op onze website gebruikte cookies worden alleen gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens opgeslagen. Bij de activering van een cookie wordt daaraan een identificatienummer toegekend en uw persoonsgegevens zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan dit identificatienummer. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die het mogelijk maken om het cookie direct te koppelen aan u persoonlijk worden niet in het cookie opgeslagen.

Hoe kunt u voorkomen dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst?

U kunt op elk moment de op uw apparaat opgeslagen cookies uitschakelen. Daarvoor hoeft u alleen de juiste instellingen te selecteren in uw browser, zoals aangegeven op de pagina die bereikbaar is vanuit de informatiebanner die onderaan op onze website getoond wordt. Deze uitschakeling kan echter problemen tot gevolg hebben bij het browsen en toegang tot bepaalde essentiële functies van de website belemmeren.

U kunt ook een beroep doen op de diensten van de website Youronlinechoices, aangeboden door professionals op het gebied van digitale reclame, verenigd in de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance). Via dit platform kunt u de cookies beoordelen die mogelijk worden gebruikt om aan u gerichte advertenties aan te bieden en bij elk cookie aangeven of u het accepteert of weigert. Wij wijzen erop dat deze service alleen de weergave voorkomt van advertenties op basis van uw interesses, zoals die zijn bepaald op basis van uw activiteit op internet en uw browsegeschiedenis.