Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden geldig vanaf 21/02/2019


DEFINITIES


1. PLATFORM ACTIVITEITEN EN VERPLICHTINGEN

-1.1 Platform activiteiten

-1.2 Niet-aansprakelijkheid

2. REGISTRATIE EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET PLATFORM

3. AANMELDING VOOR DE MELDINGSDIENST

4. AANMAKEN EN PUBLICATIE VAN EEN ADVERTENTIE

5. KOPEN VAN TICKETS EN/OF OVERIGE PRODUCTEN

-5.1 Algemene informatie

-5.2 Verwerkingskosten

-5.3 Plaatsen van een bestelling

-5.4 Betaling

6. NA HET PLAATSEN VAN DE BESTELLING

-6.1 Bevestiging van de bestelling

-6.2 Verkoopbevestiging

7. ANNULERING EN HERROEPING

-7.1 Annulering van een advertentie

-7.2 Geen herroepingsrecht

8. PRIVACYBESCHERMING

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

10. GEBRUIKERSONDERSTEUNING

11. TOEPASSELIJK RECHT


Toegang tot Official Ticket Exchange en het gebruik van de inhoud daarvan zijn onderworpen aan deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "Algemene Gebruiksvoorwaarden" genoemd). Door het Platform te gebruiken en te doorzoeken, aanvaardt de Gebruiker de Algemene Gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk. Omdat deze regelmatig worden bijgewerkt, wordt de Gebruiker aangeraden om deze ieder keer te raadplegen als hij/zij het Platform bezoekt. Een Gebruiker die niet aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voldoet, kan de toegang tot de diensten van het Plaform worden ontzegd zonder vergoeding of kennisgeving, en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor het Platform om een beroep of rechtsmiddel in te stellen dat hij passend acht tegen de Gebruiker.


Belangrijk


Het gebruik van het Platform en alle functionaliteiten van het Platform betekent dat de Gebruiker uitdrukkelijk vooraf en volledig heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als de Gebruiker bij registratie "Ik bevestig hierbij dat ik de Algemene voorwaarden heb gelezen" selecteert, bevestigt hij/zij dat hij/zij is gebonden aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden.


DEFINITIES


"Algemene Gebruiksvoorwaarden": deze algemene voorwaarden.


"Aanbieder": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid See Ticket B.V., statutair gevestigd te (9712 PM) Groningen aan de Nieuwe Boteringestraat 28-30 en bezoekadres De Ruijterkade 113, 1011 AB Amsterdam (Nederland), die door de Organisator gemachtigd is om Tickets en/of Overige Producten te verkopen en om de white-label diensten op het Platform aan te bieden.


"Doorverkoopprijs van het Ticket": de doorverkoopprijs die de Verkoper heeft bepaald voor zijn/haar Ticket, met dien verstande dat de doorverkoopprijs nooit hoger mag zijn dan de Nominale Waarde van het Ticket.


"Gebruiker(s)": een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het Platform gebruikt om een Ticket en/of een Overig Product te zoeken, een melding in te stellen, een Ticket en/of een Overig Product voor doorverkoop aan te bieden, om een advertentie te bekijken en/of een aankoop te doen, en, meer in het algemeen, een persoon die het Platform bezoekt.


"Koper(s)": Gebruikers die het Platform gebruiken om een of meer Tickets en/of Overige Producten te kopen die door een Verkoper te koop worden aangeboden.


"Nominale Waarde van het Ticket": de waarde die aan het Ticket wordt toegekend door de uitgever daarvan en die op de voorkant van het Ticket is vermeld. Als het Ticket geen nominale waarde heeft, wordt het als nietig beschouwd.


"Official Ticket Exchange" verwijst naar alle white-label diensten die de Aanbieder op het Platform exploiteert en die Gebruikers de mogelijkheid bieden om Tickets en/of Overige Producten te kopen of verkopen.


"Organisator": de rechtspersoon die het evenement organiseert waarvoor het Ticket op het Platform te koop wordt aangeboden.


"Overige Producten": producten van de Organisator, anders dan Tickets, zoals onder meer: merchandise, munten, parkeertickets, kluisjes en campingtickets.


"Platform": de oplossing die bestaat uit alle openbaar toegankelijke internetpagina's van de Officiële Ticket Exchange-dienst, inclusief de infrastructuur, de broncode en de gegevensbanken, die is gepubliceerd door de onderneming See Tickets S.A.S., gevestigd te 12 rue de Penthièvre in Parijs (Frankrijk), die rechtmatig eigenaar is van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten en die door de Aanbieder wordt geëxploiteerd als een white-labeloplossing. Het heeft betrekking op alle pagina's van de Official Ticket Exchange. Het Platform omvat zowel de infrastructuur als de inhoud, met name teksten, geluiden, stilstaande of bewegende beelden, video's en gegevensbanken.


"Ticket(s)": ticket(s) voor evenementen (zoals shows, concerten, theaters, festivals, sport- of recreatieactiviteiten) die op het Platform door een Verkoper te koop worden aangeboden.


"Totale Verkoopprijs van het (de) Ticket(s)": het totaalbedrag dat de Koper betaalt voor een of meer Tickets, en omvat de Doorverkoopprijs van het Ticket, alsmede de Verwerkingskosten van de verkoop.


“Verkoper(s)": Gebruikers die het Platform gebruiken om een of meer Tickets en/of Overige Producten te koop aan te bieden.


"Verwerkingskosten": het bedrag dat de Koper van een Ticket betaalt bovenop de Doorverkoopprijs van het Ticket, dat is bedoeld voor dekking van de verwerkingsskosten van het beveiligde doorverkoopplatform en eventuele bankkosten.


1. PLATFORM ACTIVITEITEN EN VERPLICHTINGEN


1.1 Platform activiteiten


Het doel van het Platform is om particuliere tickethouders de mogelijk te geven hun Tickets en/of Overige Producten te koop aan te bieden en om particuliere Kopers de mogelijkheid te bieden die Tickets en/of Overige Producten te kopen tot maximaal de nominale waarde daarvan, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat:

 • de aankoop van het originele Ticket en/of Overige Product tussen de Verkoper en de Organisator, via de Aanbieder wordt geannuleerd,

 • er een verkoopcontract wordt gesloten tussen de Koper en de Organisator.


Het Platform biedt Gebruikers met name de mogelijkheid om:

 • een door Verkopers voor doorverkoop aangeboden Ticket en/of Overige Product te zoeken en te kopen,

 • e-mailmeldingen in te stellen voor de zoekcriteria die zij hebben gekozen, zodat zij worden gewaarschuwd wanneer er een Ticket en/of Overige Product beschikbaar is.


Het Platform biedt geregistreerde Verkopers met name de mogelijkheid om, overeenkomstig de voorwaarden die in paragraaf 4 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld:

 • een advertentie te plaatsen voor het doorverkopen van een Ticket en/of Overig Product,

 • rechtstreeks door de Aanbieder te worden uitbetaald zodra de bestelling van de Koper is bevestigd.


De Aanbieder is niet de verkoper van de Tickets en/of Overige Producten. De Aanbieder treedt op als gastheer voor advertenties. De via het Platform gesloten koopcontracten zijn daarom rechtstreeks tussen de Koper en de Organisator aangegaan. De Aanbieder kan nimmer worden beschouwd als een Ticketverkoper en kan geen aansprakelijkheid daarvoor aanvaarden.


Het Platform kan te allen tijde technisch onderhoud uitvoeren om de werking van de diensten te verbeteren.


1.2 Niet-aansprakelijkheid


De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die Gebruikers hebben geleden als de op het Platform aangeboden diensten verkeerd worden gebruikt en met name als deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden geschonden.


De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor direct(e) of indirect(e) schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van het Platform, of de onmogelijkheid om het Platform te gebruiken, of door een storing, een onderbreking vanwege een behandeling, een technische storing van de server waarop het Platform wordt gehost of die verband houdt met een onderbreking van de internettoegang of een andere oorzaak, een virus, of een lijn- of systeemprobleem.


Het Platform garandeert geen permanente toegang tot zijn diensten, met name tijdens onderhoudswerkzaamheden.


De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor met name:

 • de inhoud van de advertenties die op het Platform door de Verkoper worden geplaatst;

 • het feit dat de Verkoper niet de rechtmatige eigenaar is van het Ticket en/of Overige Product dat wordt aangeboden;

 • een verkoop die niet is doorgegaan;

 • defecten aan de hardware van de Gebruiker;

 • onvoorziene en onoverkomelijke omstandigheden van een derde bij het contract.


De Gebruiker dient de Aanbieder te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade die hij/zij eventueel lijdt, en voor alle aansprakelijkheidsvorderingen die eventueel tegen de Aanbieder worden ingediend wegens schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of rechten van derden. In geval van fraude (vervalsing, verhulling, etc.) mag het Platform alle benodigde informatie doorgeven aan de bevoegde instanties, zodat bedoelde fraude en inbreuken aangepakt kunnen worden.


2. REGISTRATIE EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET PLATFORM


Alle Gebruikers moeten ten minste 18 jaar zijn of moeten het Platform gebruiken onder de verantwoordelijkheid van een volwassene en zij moeten handelen in een niet-professionele hoedanigheid.


Registratie op het Platform om advertenties te plaatsen of om gebruik te maken van de diensten die zijn voorbehouden voor geregistreerde Gebruikers, is gratis en betekent dat de Gebruiker deze Algemene Gebruiksvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd.


Voordat nieuwe Gebruikers een advertentie kunnen publiceren, moeten zij bepaalde belangrijke gegevens verstrekken door middel van het invullen van een registratieformulier. Het e-mailadres van de Verkoper moet worden gecontroleerd voordat hij/zij gebruik kan maken van de dienst voor het publiceren van advertenties. Elke registratie die gepaard gaat met een onvolledig formulier of een formulier dat foutieve en/of valse informatie bevat, kan worden geannuleerd zonder vergoeding of kennisgeving door de Aanbieder. Bovendien kan het de eigenaar van een dergelijke account worden verboden om advertenties te plaatsen of diensten te gebruiken die aan geregistreerde Gebruikers zijn voorbehouden.


Na registratie heeft de Gebruiker het recht om gegevens over hem/haar in te zien, te wijzigen en te verwijderen, overeenkomstig het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.


3. AANMELDING VOOR DE MELDINGSDIENST


Gebruikers die een melding willen ontvangen wanneer er een bepaalde advertentie wordt geplaatst, kunnen kosteloos een e-mailmelding instellen.


Het feit dat een Gebruiker een e-mailmelding heeft ingesteld op het Platform en mogelijk een melding ontvangt voor een advertentie die voldoet aan zijn/haar zoekcriteria, verschaft hem/haar geen voorrecht om het Ticket en/of Overige Product waarvoor de melding werd verzonden, te kopen. Het Platform kan met name niet garanderen dat het Ticket en/of Overige Product feitelijk beschikbaar is, wanneer de Gebruiker inlogt om de advertentie te bekijken waarvoor de melding werd verzonden. Het Platform heeft zich er niet toe verbonden de Gebruiker binnen een bepaalde periode een melding te versturen. Gezien de technische aard van het internet en mobiele netwerken, kan de Aanbieder niet garanderen dat de verzonden meldingen de Gebruiker met succes zullen bereiken.


4. AANMAKEN EN PUBLICATIE VAN EEN ADVERTENTIE


De Verkoper kan de technische oplossing gebruiken die het Platform biedt, om incidenteel via een advertentie een Ticket en/of Overig Product voor doorverkoop aan te bieden zonder daarvan zijn/haar hoofdactiviteit te maken, of om op verzoek van de Aanbieder aan te tonen dat hij/zij vooraf toestemming heeft gekregen van de Organisator van het betrokken evenement.


Uitsluitend de koper van het originele Ticket en/of Overige Product die eigenaar is van het e-mailadres dat voor bedoelde aankoop wordt gebruikt, kan het Ticket en/of Overige Product doorverkopen.


Alle Verkopers moeten zich er onherroepelijk toe verbinden als wezenlijke voorwaarde van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dat zij:

 • niet tegelijkertijd aan verschillende kopers hetzelfde Ticket en/of Overige Product verkopen,

 • niet zelf naar het evenement gaan en het verkochte Ticket, dat automatisch ongeldig wordt gemaakt, aan de ticketcontroleur tonen,

 • geen Tickets en/of Overige Producten aanbieden of verkopen die niet mogen worden verkocht, omdat die bijvoorbeeld zijn vervalst, verduisterd of gestolen,

 • hun advertentie onmiddellijk verwijderen wanneer het Ticket en/of Overige Product niet beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat het is doorverkocht via een ander kanaal.


Een gepubliceerde advertentie kan niet worden gewijzigd en kan alleen worden verwijderd als het Ticket en/of Overige Product niet in het winkelmandje van de Koper is geplaatst. Verkopers die hun advertenties willen wijzigen, moeten die verwijderen en opnieuw maken.


Alle Verkopers moeten verklaren en garanderen dat zij alle juridische plichten nakomen, waaronder contractuele verplichtingen, die op hen van toepassing zijn, en dat zij met name het Platform gebruiken op een wijze die niet in strijd is met wet- en regelgeving of een contractuele bepaling. De Verkoper blijft volledig aansprakelijk voor alle schendingen met betrekking tot een van haar/zijn wettelijke of contractuele verplichtingen.


5. KOPEN VAN TICKETS EN/OF OVERIGE PRODUCTEN


5.1 Algemene informatie


Gebruikers die een Ticket en/of Overig Product willen kopen van een Verkoper, moeten klikken op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" die is te vinden in de lijst met Tickets en/of Overige Producten die voor doorverkoop worden aangeboden.


Voor de betaling van de artikelen in het winkelmandje moeten de Gebruikers:

 • Inloggen of een account aanmaken,

 • Hun bestelling controleren en de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Verkoopvoorwaarden van de Organisator accepteren,

 • Verder naar "afrekenen" gaan en hun artikel(en) betalen met het beveiligde betalingssysteem.


5.2 Verwerkingskosten


In het winkelmandje worden de Tickets en/of Overige Producten vermeld die de Gebruiker heeft toegevoegd, alsmede de Doorverkoopprijs daarvan, uitvoeringskosten voor de uitvoeringsmethode die wordt voorgesteld en die de Gebruiker daarvan vervolgens heeft geaccepteerd, alsmede de Verwerkingskosten die worden berekend op basis van het soort Ticket en/of Overige Product, de prijs en het netwerk daarvan, en afhankelijk van of het betrokken evenement is uitverkocht of niet, in overeenstemming met het volgende:


Verwerkingskosten kunnen op elk moment worden gewijzigd. De Verwerkingskosten worden echter berekend op basis van de tarieven die gelden wanneer de bestelling wordt geplaatst.


5.3 Plaatsen van een bestelling


Voordat de Gebruiker zijn winkelmandje bevestigt, moet hij/zij de inhoud daarvan controleren, waarbij hij/zij met name moet letten op de datum waarop het Ticket en/of Overige Product moet worden gebruikt.


Om de artikelen in het winkelmandje te kunnen betalen, dient de Koper in te loggen als hij/zij op het Platform is geregistreerd of een account aan te maken op de wijze die is vermeld in artikel 2 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.


Voordat de Koper tot betaling van de artikelen in zijn winkelmandje kan overgaan, dient hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en accepteren door het betreffende vakje aan te vinken.


Door het plaatsen van een bestelling, is de Koper een directe contractuele relatie aangegaan met de Organisator. De Koper verbindt zich er derhalve toe de Verkoopvoorwaarden van de Organisator te lezen en accepteren door het betreffende vakje aan te vinken.


5.4 Betaling


Voor de betaling van de artikelen in hun winkelmandje (afhankelijk van activatie van 3D Secure-betaling):

 • moeten de Gebruikers hun betalingsgegevens invoeren op de beveiligde pagina,

 • worden de Gebruikers doorverwezen naar de beveiligde betalingsinterface van Paylogic.


De betaling omvat:

 • de Doorverkoopprijs van het Ticket en/of Overige Product die de Verkoper heeft vastgesteld toen die online werd gezet of werd gewijzigd,

 • uitvoeringskosten voor de uitvoeringsmethode die is voorgesteld en vervolgens door de Gebruiker daarvan is geaccepteerd,

 • Verwerkingskosten die worden berekend op basis van het totaalbedrag van de bestelling.


Wanneer de betaling is voltooid, wordt de Gebruiker doorverwezen naar een pagina met de samenvatting van zijn/haar betaling.


6. NA HET PLAATSEN VAN DE BESTELLING


6.1 Orderbevestiging


Zodra de Koper de artikelen in zijn/haar winkelmandje heeft betaald, meldt de Aanbieder via een e-mail aan de Verkoper van het Ticket en/of Overige Product dat het is verkocht.


De Koper ontvangt een e-mail van no-reply@paylogic.com met instructies voor het downloaden van zijn/haar Ticket en/of Overige Product.


U wordt erop gewezen dat het verkoopcontract van het Ticket en/of Overige Product direct tussen de Koper en de Organisator is gesloten.


6.2 Verkoopbevestiging


Zodra de Koper de artikelen in zijn/haar winkelmandje heeft betaald, meldt de Aanbieder via een e-mail aan de Verkoper van het Ticket en/of Overige Product dat het is verkocht. De barcode van het Ticket en/of Overige Product wordt automatisch ongeldig gemaakt en het Ticket en/of Overige Product zelf wordt terugbetaald tot een bedrag dat niet hoger is dan de Doorverkoopprijs, met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als is gebruikt bij de oorspronkelijke koop. De betaalde servicekosten worden niet terugbetaald.


7. ANNULERING EN HERROEPING


7.1 Annulering van een advertentie


Verkopers kunnen hun advertentie verwijderen van hun Mijn Account-omgeving mits het Ticket en/of Overige Product dat in bedoelde advertentie wordt aangeboden, niet in een winkelmandje van een Gebruiker is geplaatst.


7.2 Geen herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de koop of verkoop van Tickets en/of Overige Producten krachtens artikel 6:230p, onder e. van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.


8. PRIVACYBESCHERMING


Voor meer informatie over het verzamelen, de verwerking, en overdracht van persoonsgegevens op het Platform worden Gebruikers doorverwezen naar de pagina waarop het Beleid inzake Bescherming Persoonsgegevens staat vermeld.


9. INTELLECTUELE EIGENDOM


Bepaalde elementen (met name redactionele artikelen, afbeeldingen en illustraties) die op het Platform worden getoond, worden beschermd door het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten en zijn de eigendom van de Aanbieder en/of derden die contractueel verbonden zijn met de Aanbieder en die intellectuele eigendomsrechten hebben op het Platform. Overeenkomstig het bepaalde in de Nederlandse wet inzake intellectuele eigendom kunnen die uitsluitend worden gebruikt voor privé-doeleinden, tenzij de Nederlandse wet inzake intellectuele eigendom meer beperkende bepalingen bevat. Voor overig gebruik (met name gebruik dat vervalsing behelst) kan onderworpen aan de sancties die zijn vastgelegd de wet inzake intellectuele eigendom. Reproductie van de inhoud van de website, of een deel daarvan, is strikt verboden indien de Aanbieder daar niet vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Meer in het algemeen is het verboden om het Platform geheel of gedeeltelijk of elementen daarvan te verspreiden, te tonen, te kopiëren, aan te passen of te wijzigen.


Gedeeltelijke of volledige kopieën, met name als die zijn bedoeld voor publicatie, zijn verboden. Overige manieren van reproductie, verspreiding of publicatie zijn verboden en de auteur kan daarvoor civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.


10. GEBRUIKERSONDERSTEUNING


Voor informatie of vragen kan contact worden opgenomen met de Gebruikersondersteuning van het Platform via het contactformulier op het Platform.


11. TOEPASSELIJK RECHT


Het gebruik en de werking van het Platform is onderworpen aan het Nederlandse recht.